December 12 2017 01:35:21
Navigation
· Hjem
· Dokumenter
· Downloads
· FAQ / OSS
· Debatforum
· Links
· Nyheder
· Kontakt
· Fotos
· Søg

Tranbjerg Fællesråd
Bestyrelsen
Udvalg
Vedtægter
Formål
Medlemskab
Medlemsliste
Referater
Vigtige numre

Alarm:
112


Politi:
114
Østjysk Energi:
87 801 177
Tranbjerg Varmeværk:
86 292 588
Vandforsyning:
89 401 800
Vejvedligehold:
89 404 400
Renovation:
87 441 111
Lægevagt:
70 113 131
Skadestuen:
87 315 050

Sport og fritid
AIA Tranbjerg
Badminton
Fodbold
Håndbold
Svømning
Tennis
Gymnastik
Bordtennis

Fritidsklubber m.m.
Ung i Aarhus – Fritidscenter Tranbjerg

Spejder
1. Tranbjerggruppe
Tranerne
FDF tranbjerg

Kampsport
Vovinam
Transport
Busruter
4A - 20 - 41
202
Tog
Odderbanen
Taxa
Aarhus Taxa
89 484 848

DANTAXI ApS
40 303 747

Århus Mini Taxi
86 164 700

Østjydsk Mini- & Turistbusser ApS
86 195 400
Besøgende
· Gæster online: 4

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 202
· Nyeste bruger: rednes
2017.02.28 Referat GENERALFORSAMLING 2017
Referat fra generalforsamlingen i Tranbjerg Fællesråd den 28. februar 2017 på Lokalcentret, Tranbjerg.

Formand Jørgen Halle bød velkommen. Derefter gik man over til:

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Orientering om godkendelse af nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for år 2017
9. Valg af bestyrelse m.m.:
På valg er følgende:
• Formand Jørgen Halle – villig til genvalg
• Bestyrelsesmedlem Jørgen Dahlgaard – villig til genvalg
• Bestyrelsesmedlem Erik Mathiasen – villig til genvalg
• 1. suppleant (vakant)
• 2. suppleant – Allan Schjønberg Pedersen – villig til genvalg
• 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villige til genvalg
• revisor suppleant Bent Åge Henriksen
10. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Bo Nordby blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne og således beslutningsdygtig. To stemmetællere blev valgt.

Ad. 2. Valg af referent
Jørgen Dahlgaard blev valgt som referent.

Ad. 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
Der var 9 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner repræsenteret på generalforsamlingen – i alt 11 fremmødte.

Ad. 4. Nye medlemmer
Mogens Laursen oplyste at Grundejerforeningen Trankær Mosevej er blevet medlem i 2016.
Der er nu 44 medlemmer. Motorklubben MC Højbjerg har meldt sig ud.

Ad. 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
Ved formand Jørgen Halle:

Den afholdte generalforsamling den 22. februar 2016. Der var 13 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner repræsenteret – i alt 18 stemmeberettigede og 20 fremmødte.
Generalforsamlingen blev gennemført og vi fik en ny mand Søren Gorming valgt ind i bestyrelsen som 1. suppleant.

Trafikplan 2017

Den 28. februar sendte fællesrådet det høringssvar til trafikplanen ind, som var en følge af borgermødet tidlige i februar. Den 28. september blev trafikplanen 2017 så endeligt vedtaget i byrådet.
Af de ændringer vi havde foreslået, blev linje 4a omlagt så den fortsat også dækker plejehjemmet, og ikke mindst bliver stoppestedet ved centeret bibeholdt. Vores forslag til en rundkørsel er ikke blevet medtaget – men det er noget vi vil fortsætte med at presse på for at få lavet.
Endvidere bliver der anlagt et nyt stoppested ved Østerbyalle/Obstrupvej.
De ændringer der er foretaget er udelukkende sket med baggrund i det borgermøde og efterfølgende høringssvar vi indsendte, og er et godt eksempel på, at det nytter at have dialogen med kommunens embedsmænd. Der bliver faktisk lyttet til os, her i Tranbjerg.

Shelters ved Tranbjerg mose
Tilbage i august 2015 fik vi orientering om et projekt om etablering af shelters ved Tranbjerg Mose/sø som var et projekt som Arkitektstuderende havde udviklet. Kommunen ville forsøge at skaffe finansiering af projektet. Projektet så yderst interessant ud – med shelters bygget ude i søren på pæle. Fællesrådet blev i foråret 2016 opfordret til at komme med en udtalelse i forbindelse med ansøgningen om midler. Vi argumenterede for at flytte den tættere på bålhytte – og lave en slags Støttegruppe der kune bridrage med praktiske erfaringer med hvad der er vigtigt når man laver en shelter. Vi foreslog at spejderne skulle deltage, da ingen af os i bestyrelse bruger meget tid med at sove i shelters!
I september måned fik vi at vide at man havde fundet finansieringen på plads - og at projektet nu skulle detailplanlægges. Vi fik samlet en lille ad hoc støttegruppe og i december blev det første – og pt eneste møde afholdt hvor gruppen blev præsenteret for projektet.
Det bliver rigtigt spændende at se det skyde op i løbet af foråret – og vi håber at alle i Tranbjerg vil tage godt i mod det – og gøre aktivt brug af det.
Chelterbebyggelsen bliver opført ved Bålhytten, som tidligere på året blev brændt af. Den er nu genopført og vi håber selvfølgelig, vi undgår en afbrænding af hytten og shelters én gang mere. Hold gerne øje med hvad der sker.

Bering Beder vejen

Linieføringen blev endelig vedtaget i september 2016. Og de mennesker der i mange, mange år har været uafklarede om hvad de kunne forvente mht. til deres egen bolig, har endelig fået den afgørelse man har gået og sukket efter. Kampen om hvilken linjeføring der skulle vælges, gav anledning til mange indlæg i form af protester fra de borgere i Tranbjergs sydlige del der følte sig ramt af den linjeføring der blev foreslået. I husker sikkert nogle af de skarpe indlæg der var både i lokal avisen og i den øvrige dagspresse.
I fællesrådets bestyrelse, har vi betragtet den løsning som kunne give mest værdi for flest mennesker i Tranbjerg, som værende den bedste – og dette bragte os i dette tilfælde i opposition til de nogle af borgere der protesterede. I dagspressen og overfor politikerne.
Vi finder trods modstanden, at det var den bedste løsning som byrådet vedtog.
Nu venter på, at detailprojekteringen skal gå i gang.
Vi fem enige fællesråd fra Sydbyen vil fortsat presse på for at fremme processen så meget som muligt.

Byudvikling i Tranbjerg
Processen med at få byudvikling på dagsordenen ved Tranbjergborgeren, tog en del af vores tid i 2016 og er fortsat et område som vi vil bruge en del tid på. Det oplæg vi fremsendte til Byrådet om udviklingen i Tranbjerg, blev indarbejdet i den samlede indstilling af byrådet, og Tranbjerg nævnt som et af de områder der havde meldt sig på banen.
Vi kontaktede kommuneplanafdelingen og aftalte, at de ville komme ud en aften og komme med deres kommentarer til vores oplæg, som de umiddelbart fandt meget interessant. I oktober holdt vi så mødet med dem hvor vore planer blev diskuteret. Et af udviklingsområderne nord for banen fandt de, var i strid med intentionen om ikke at indvinde nyt landbrugsjord, så det blev pillet ud af visionen. Vi diskuterede meget om hvilke mennesker i Tranbjerg vi hidtil havde fået i tale, og hvem vi manglede at få input fra. Det resulterede i, at vi flyttede det arrangement vi havde planlagt til at foregår en onsdag aften til en lørdag formiddag i stedet.
Vi lånte det tidligere apoteksudsalg i centeret, og satte plakater i vinduet som inspiration frem til mødet.
En del Tranbjergborgere benyttede lejligheden til at kigge på plakaterne med præsentation af nogle af visionerne for Tranbjerg i år 2050. Dog var det videopræsentationen, som tiltrak de fleste blikke.
Men vigtigst af alt, så fik vi i fællesrådet en god snak med borgerne om de forskellige visioner.
I december var alle fællesrådene i Århus indkaldt til orienteringsmøde om hvor langt processen med planstrategien var, og her gik det op for nogle af fællesrådene, at de nok skulle se at få oppet sig en del hvis de skulle komme med deres bidrag. Fristen til at aflevere visionen blev rykket til 1. marts, og vi benyttede den ekstra tid vi havde fået foræret, til at få en del af interessenterne omkring Kirketorvet samlet, og høre deres input også.
Visionen for Tranbjerg ligger nu klar til indsendelse, og vi synes det er lykkedes rigtigt godt at få mange input samlet. Vi ser frem til byrådets behandling.

Ungdomsboliger Slet Parkvej Lokalplan 434

I april fik vi en henvendelse fra Slet Bylaug vedrørende opførelse af 114 ungdomsboliger i Slet i forbindelse med opførelsen helt tilfældigt blev opdaget af Slet Bylaug. Bygherren vil udnytte de meget brede rammer i lokalplanen fra 1992 og opføre i første omgang 114 ungdomsboliger i Slet.
Hverken Slet Bylaug eller Tranbjerg fællesråd var blevet orienteret om opførelsen.
På baggrund af dette, rettede vi henvendelse til Christian Würtz, om det groteske i at vi som fællesråd blev betragtet som høringspart når en privat person i Tranbjerg vil opføre en tilbygning på hans hus mens en opførelse af 115 ungdomsboliger i et erhvervsområde ikke blev sendt til os. Set i lyset af det kæmpe arbejde som kommunens planafdeling lægger i at få en klog byvækst, må man sige at der er lavet et kæmpe selvmål her.
Juridisk set har bygherren retten på sin side – så boligerne bliver nok bygget i år.
Det er trist, at en 25 år gammel lokalplan fra 1992 skal tegne planlægningen fremadrettet.
Slet Bylaug klagede over afgørelsen – men har intet fået ud af deres klage.

Trafikproblemer i Slet
Sammen med Slet Bylaug, havde vi i april et møde med Center for byens udvikling, hvor vi redegjorde for den store trafikbelastning af Slet Møllevej og de problematikker som vi ønsker en løsning på.
Umiddelbart var der forståelse for problemerne – men ingen løsninger i sigte. Kommunen ville afdække forskellige problemstillinger og vende tilbage til os – vi forfølger sagen fremadrettet.

Anlægsprogrammet for infrastrukturen 2016 – 2019
Anlægsprogrammet blev fremlagt i april måned – og desværre var der ikke nogen steder der stod ”Tranbjerg” i planerne.
De forslag vi havde fremsendt i oktober 2015, var ikke taget med.
Desværre oplevede vi en mangel på forståelse for vore argumenter på vort årlige møde med ”Center for byens udvikling og mobilitet” den 1. september, hvor vi oplevede en meget arrogant holdning til vore forslag der var blevet fejet af bordet som værende ”for dårlige argumenter” Mogens og jeg der deltog på mødet var rystede over måden at behandle os på.
Desværre afspejlede det efterfølgende referat fra mødet intet af det, som vi opleverede blev sagt. Vi vil overveje, hvordan vi deltager næste gang.

Årlige cykeltur
En af de ting vi har gjort de seneste år, er en cykeltur rundt i stisystemet i Tranbjerg der i år var den 16 juni Vi får ikke kørt på alle stier - men vi får dækket en god del af Tranbjergs stisystemer, der giver os et øjebliksbillede af hvordan det ser ud. Efter turen evaluerer vi de indryk som vi har fået – og følger op på dem på de efterfølgende møder.

Letbanen i Tranbjerg
Etableringen af letbanen skrider hastigt frem, køreledningerne er nu hængt op og et af de seneste tiltag er opstilling af 3 containere med transformere i gl. Tranbjerg. Umiddelbart fylder containerne meget i landskabet – og efter en henvendelse til letbanen, har de fortalt at det er meningen at containerne skal beklædes og begrønnes.

Oversvømmelse ved Tranbjerg Mose
I forbindelse med anlægsarbejdet ved det nedlagt rensningsanlæg, blev der en brønd ødelagt og dette resulterede i omfattende oversvømmelser fra drænledningen i efteråret. Vi har løbende været i kontakt med Aarhus vand for at få dem til at udbedre skaderne.
Vi har spurgt om hvad der skal ske med området ved den nedlagte rensningsanlæg – kommunen har sat området til salg! Så er det spændende om de kan finde en køber og hvad området skal anvendes til.
Jeg er sikker på, at gode idéer modtages.

Tilskud givet i 2016
Fællesrådet har bevilget 5000,- kr. i til GF Vængerne til skt. hans festen den 23-6 med levende musik samt 2000,- kr. til Krolfklubben til en krolfdag, søndag 28/8 – 2016.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde i 2016.
Det var beretningen og dirigenten efterspurgte spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen:

Kommentarer til beretningen:
Trafikplan 2017:
Ros for at det lykkedes at få buslinje 4a til at køre omkring forbi centeret samt lokalcentret ad Torvevænget.

Byudvikling:
Hvor mange indbyggere i Tranbjerg i år 2050? JH: Ved det ikke… men boliger i maks. 3 etager.
Michael: Voldsomt med boliger 3 etager! Nyt? JH: Byrådet anbefaler byfortætning og det kan godt gå flere steder i Tranbjerg.
Annemarie: Fint med byggeri i 3 etager aht. De unge tilflyttere. Men hvorfor ikke byggeri nord for letbanen? JH: Vi blev frarådet det – vi har kun visioner – tager ikke tekniske hensyn.
Coco: Kun nybyggeri med 3 etager? JH: Det afhænger af lokalplaner m.m. – som evt. skal ændres.
Manglende parkering ved stationen? Placering af transformatorer – er der plads til byggeri ved Mejerivænget? JH: Det er gået stærkt fra letbanens side af (ingen borgerinddragelse).

Herefter blev beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Ved kasserer Mogens Laursen.
ML: Vi har brugt en del penge på Tranbjerg i 2050 (Lokalsamfundsbeskrivelsen).

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2017
Mogens Laursen fremlagde budgettet. Vi har fået de normale 20.000 i tilskud fra Kommunen.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet for 2017 blev godkendt: Uændret 100,- kr./år.

Ad 9. Valg til bestyrelsen

Formand Jørgen Halle blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Dahlgaard og Erik Mathiasen blev genvalgt for 2 år.
Nyvalgt som 1. suppleant: Anne-Marie Meldgaard (valgt for 1 år)
Genvalgt som 2. suppleant: Allan Schjønberg Pedersen (valgt for 2 år)

Revisorerne John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt.
Revisorsuppleant Bent Åge Henriksen blev genvalgt.

Ad 10. Eventuelt

Spørgsmål: Kommer der noget nybyggeri ved Tingskoven/Roldskov? JH: Vi har ikke hørt noget. Det er dog også Solbjerg Fællesråds område.


Afslutning ved formand Jørgen Halle:

Tak til Bo Nordby som dirigent samt tak til forsamlingen for god ro og orden.

Referatet godkendt den 15. marts, 2017.

Bo Nordby Jørgen Dahlgaard Jørgen Halle
(dirigent) (referent) (formand)


Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Om Tranbjerg
Om Tranbjerg
Kort
Statistik
Vejret lokalt
Tranbjerg Tidende
Arkiv
Indsend stof


Spørg Tranbjerg

Har du et spørgsmål du gerne vil have svar på så kan du stille det her. Send en mail til info@tranbjerg.dk så viderebringer vi dit spørgsmål til portalens øvrige læsere, som således får mulighed for at svare dig.

Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

20/12/2014 18:04

20/12/2014 17:59
Er der en eller flere, der modarbejder den indsats, som frivillige og ulønnede medarbejdere gør? Ca. 5000 registerkort til avisklip og småtryksamling synes forsvundet! Hvem ved noget?

03/02/2014 22:30
NB: Ny e-post-adresse til fællesrådet: fr(a)tranbjerg.dk

17/06/2013 23:04
Er der nogen som skal af med et legehus, så er jeg meget interesseret

06/02/2013 23:08
AIA Damesenior fodbold søger spillere Har du lyst til nye bekendtskaber og masser af sjov. Kontakt Træner Kim og hør nærmere på tlf. 28707732.

25/10/2012 22:42
Havenisse købes, min. 25 cm høj, ring til Metin på tlf. 30 299 822.

20/06/2012 13:55
Er der flere end mig som rigtig godt kunne tænke sig at deltage i et loppemarked? Venligst skriv til mig hvis i kender steder hvor der bliver afholdt el. Grin

17/06/2012 20:09
Til de unge mennesker der mener en el-scoter skal køre på gangstierne- - Nej Jeg skal bruge cykelstier eller kørebane. Det sir færdselsloven

14/06/2012 23:48
Hvad er der sket med Støtteforeningen for Tranbjerg Idræts- og aktivitetscenter. Eksister den stadig?

01/06/2012 19:22
En lille bøn til "Hestefolket / pigerne" Lad venligst hestene blive ude fra stierne i Skovgårdsvænget, da det er er yderst ireterende at køre i kørestol og få det med hjem i stuen. Angry

Nyeste artikler
· 2017.02.28 Referat G...
· 2016.12.05 Referat B...
· 2016.10.31 Referat B...
· 2016.09.12 Referat B...
· 2016.08.18 Referat B...
Siden dannet på: 0.02 sekunder 3,562,105 Unikke besøg